Privātuma politika

VPS ROJECTS SIA

Mēs cienām jūsu privātumu un rūpējamies par jūsu personas datu apstrādes atbilstību likumiem un noteikumiem. Jūs varat mums uzticēt savus personas datus.

Personas dati – jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt jums informāciju par personas datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību, kā arī par jūsu tiesībām.

Personas datu apstrādes pārzinis ir VPS ROJECTS SIA;

VPS ROJECTS SIA apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 • sagatavot un noslēgt līgumu;

 • identificēt klientu;

 • apkalpot klientu;

 • nodrošināt pakalpojumu sniegšanu;

 • uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

 • attīstīt jaunus pakalpojumus;

 • izskatīt iebildumus, pretenzijas, sūdzības, ierosinājumus, paziņojumus un citus pieteikumus;

 • uzturēt kontaktus;

 • administrēt maksājumus;

 • piedzīt parādus;

 • uzturēt un analizēt statistikas datus;

 • veikt tirgus izpēti;

 • reklamēt jaunus pakalpojumus un preces;

 • paziņot par jaunumiem;

 • jebkuram citam mērķim, ja klients par to ir informēts.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats:

 • likumu un noteikumu ievērošana (piemēram, Grāmatvedības likums, Elektronisko sakaru likums utt.);

 • līgumu ar klientu;

 • dažos gadījumos ar klienta piekrišanu;

 • lai īstenotu pārziņa vai trešās personas, kurai personas dati tiek atklāti, likumīgās intereses, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības.

 • SIA VPS ROJECTS nodrošina, pastāvīgo pārskatu un uzlabo aizsardzības pasākumus, kā arī izmanto modernas tehnoloģijas, lai aizsargātu savu darbinieku un klientu personas datus. VPS ROJECTS SIA aizsargā jūsu datus ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem.

Personas datu pārsūtīšana

Lai izpildītu mūsu juridiskās saistības, likumā paredzētajos gadījumos mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām.

Mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī parāda piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, lai pieprasītu mūsu likumīgās intereses.

Dažos gadījumos mēs pārsūtām jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums ārējos pakalpojumus (piemēram, banka un citu norēķinu sistēmu pakalpojumus, ārpustiesas parādu piedzinējus, finanšu un nodokļu revīziju utt.). Šie uzņēmumi var apstrādāt jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem, un tie nedrīkst izmantot jūsu datus citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem ir jāievēro atbilstoša personas datu aizsardzības pakāpe saskaņā ar tiesību aktiem un mūsu sadarbības līgumu.

Personas datu glabāšanas periods:

 • jūsu dati tiks apstrādāti tik ilgi, kamēr būs spēkā līgums, vai tik ilgi, kamēr būs spēkā līguma prasību noilguma termiņš;

 • kamēr puses var īstenot savas likumīgās intereses;

 • saskaņā ar likumu;

 • kamēr klienta piekrišana personas datu apstrādei ir spēkā, ja apstrādei nav cita juridiska pamata.

Jūsu tiesības:

 • zināt, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus;

 • gadījumā, ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, jums ir tiesības piekļūt attiecīgajai informācijai;

 • ja informācija par jums ir nepareiza vai nepilnīga, jums ir tiesības sniegt mums jaunāko informāciju un pieprasīt tās labojumus

 • atsaukt piekrišanu;

 • dažos gadījumos jums ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi, pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu, pieprasīt datu dzēšanu.

 • Mēs jūs informējam, ka šīs tiesības ir īstenojamas tikai saskaņā ar likuma prasībām; turklāt mūsu uzņēmumi patur tiesības atteikties veikt iepriekšminētās darbības, pamatojoties uz likumiem un noteikumiem;

 • saņemt un / vai pārsūtīt personas datus citam pārzinim. Iepriekš minētais attiecas tikai uz datiem, kurus esat mums sniegušas, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai līgumu un ja apstrāde ir automatizēta.

Jūs varat īstenot savas tiesības, tikai pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu (ieskaitot pieprasījumus, kas parakstīti ar drošiem elektroniskiem parakstiem). Mēs sniegsim atbildes likumā noteiktajā termiņā.

Mēs regulāri atjaunināsim šo konfidencialitātes politiku. Lūdzu, sekojiet izmaiņām.

Ja jums ir kādi jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums:
info@vpsprojects.lv
+371 29 412 320

Have a question?
Text to us!

  Sazinieties
  ar mums